Návštěvní řád státního hradu Karlštejn

Národní památkový ústav
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V PRAZE
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU A NÁDVOŘÍ
STÁTNÍHO HRADU KARLŠTEJN

(dále jen „památkový objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU A NÁDVOŘÍ
Památkový objekt včetně nádvoří je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.


Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena vždy 5 minut před otevírací dobou hradu.

 • leden pá–ne 10.00–15.00 hod.
 • únor pá–ne 10.00–15.00 hod.
 • březen út–ne 9.30–16.00 hod.
 • duben út–ne + svátky 9.30–17.00 hod.
 • květen út–ne 9.30–17.30 hod.
 • červen út–ne 9.00–17.30 hod.
 • červenec út–ne 9.00–18.00 hod.
 • srpen út–ne 9.00–18.00 hod.
 • září út–ne 9.30–17.30 hod.
 • říjen út–ne + svátky 9.30–16.30 hod.
 • listopad pá–ne 10.00–15.00 hod.
 • prosinec pá–ne + 26.–31. 12. denně 10.00–15.00 hod.

2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně   objektu a na webových stránkách hradu: www.hrad-karlstejn.cz.
3. Prohlídkové okruhy jsou pouze s průvodcem, prohlídka nádvoří je bez průvodce.
4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu (viz článek 6, bod 2). Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.
3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
1. Při prohlídce interiérů či nádvoří památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích.
Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu/nádvoří nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu/nádvoří pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že není možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo případně poskytovanými audiozařízeními. Je však zakázáno tlumočit výklad průvodce a rušit tak ostatní návštěvníky během prohlídek bez dohodnutého tlumočení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 – OCHRANA A BEZPEČNOST
1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu/nádvoří pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
2. Pro ochranu památkového objektu a nádvoří, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu/nádvoří zcela zakázán.
4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi, včetně oděvů, které svojí podstatou (fetish či latex oděvy) mohou být považovány za předmět ohrožení mravní výchovy mládeže.
5. V památkovém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu. Kouření na nádvoří je povolenou pouze na vyhrazených místech.
6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu/nádvoří veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, tyčovými či mokrými deštníky a zvířaty.
8. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt/nádvoří a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno:
a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
b) během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
d) jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
e) propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
f) dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
g) manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny/návštěvnického centra;
h) dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.
10. Pohyb zvířat v památkovém objektu/nádvoří: Vstup se zvířaty je do památkového objektu striktně zakázán s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psi z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem
11. V interiérech památkového objektu je zakázáno fotografování, natáčení a pořizování jiné dokumentace vyjma místností, které návštěvníkům specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, ve kterých je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. V případě, že je fotografování povoleno, není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.


Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
1. Fotografování a filmování v souladu s ustanovením článku 5 bod 11 je možné výhradně na celém I. prohlídkovém okruhu. Rezervace na I. okruh je povinná pro hromadné skupiny s více jak 10 osobami, pro jednotlivé návštěvníky se rezervace I. okruhu nevyřizuje. Rezervace na II. okruh s kaplí svatého Kříže je povinná pro všechny návštěvníky.
2. Při prohlídce interiérů památkové objektu/nádvoří nebo v případě, že je v památkovém objektu/nádvoří pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail karlstejn@npu.cz. Vyjádřit pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě v Praze.
2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu/nádvoří odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Návštěvní řád ke stažení