Staletá Praha 2/2021

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

184

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

  • Michal Cihla, Kateřina Kovářová, Michal Tryml, Ladislav Bartoš, Matouš Semerád, Jaroslav Valach, Michal Panáček / Opracování stavebního kamene románských domů pražské podhradní aglomerace. Studie o způsobech kamenické práce na pohledových plochách románských zděných konstrukcí v Praze, konkrétně románských profánních domů, poprvé zjišťuje a definuje jisté tradované postupy, do nichž nové zkušenosti z cizích zemí pronikají až ve 13. století.
  • Miroslav Kovář, Veronika Staňková / Ze starších stavebních dějin kláštera dominikánek v Praze na Starém Městě. Vrcholně gotická výstavba kláštera dominikánek s patrovým ambitem navázala po roce 1313 na starší, dvoufázově budovaný jednotrakt s věží z doby přechodu od pozdně románského do raně gotického období, který po dobu své existence u starší rotundy sv. Vavřince po roce 1232 používal řád templářů.
  • Jarmila Čiháková, Martin Müller / Západní strana opevnění královského města ze 13. století na dnešní Malé Straně na základě poznatků archeologického výzkumu. Přestavba bývalého řádového domu theatinů a jeho zázemí pod Pražským hradem poprvé poskytla profil a základní parametry raně gotického městského opevnění Malé Strany z 60. let 13. století a konkretizovala představu o způsobu jeho zdokonalení v roce 1278, dosud známého jen ze zmínky tehdejšího letopisce.
  • Richard Rosenberg / Středověká sekyra s topůrkem z Kolovratského paláce v Praze. Příspěvek k funkční interpretaci jednoho nástroje. Vzácný nález sekery s topůrkem ze třetí čtvrtiny 13. století, ležící na dlažbě pohřbené silnice vedoucí do brány malostranského města, rozehrál etudu o typu, funkci a analogiích nástroje, z nichž chronologicky nejbližší, téměř současná, byla objevena v italském rukopise.

Sdělení

  • Ondřej Šefců, Mikoláš Vrla, Jana Koželová, Ladislav Bartoš, Anna Piskáčková / Úspěšná obnova kaple sv. Václava v Praze-Suchdole

Bibliografie

  • Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek Prahy. Autorský rejstřík

Aktuality

  • Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2020
  • Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2020