Staletá Praha 1/2009

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

150

catalog Tištěná verze

87 Kč

Nedostupné

87 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

Jarmila ČIHÁKOVÁ:Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století

Rekapitulace znalostí o raně a vrcholně středověkém opevnění jádra dnešní Malé Strany v Praze, s podrobnou charakteristikou a datováním jednotlivých opevňovacích systémů od 9. do 13. století. Studie aktualizuje některé závěry ze starší specializované práce autorky na toto téma (2001) a zapojuje výpověď archeologických pramenů k posunu poznání historického vývoje zdejšího prostoru do širších souvislostí

Tomasz CYMBALAK, Jaroslav PODLISKA: Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu)

Analýza mohutného, funkčně strukturovaného sídlištní souvrství, archeologicky zkoumaného u JZ rohu Malostranského náměstí, dovolila charakterizovat obzvláště výjimečné relikty dřevěných cest, místy dochované v několika úrovních nad sebou, z doby sklonku 9. do závěru 11. století. V té době se soustředění cest nacházelo ve strategické poloze před opevněním raně středověkého města, v místech potenciálního vstupu, patrně brány do opevněného centra podhradí

Jan HAVRDA, Michal TRYML: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací
(Kaprova ulice, Platnéřská ulice, Klementinum)

Příspěvek prezentuje soubor významných raně středověkých komunikací z doby od 10. do počátku 13. století zkoumaných záchrannými archeologickými výzkumy v prostoru nejstaršího osídlení Starého Města pražského. Podrobnou charakteristiku objektů a interpretaci stratigrafií v Kaprově ulici, Platnéřské ulici a v Klementinu doplňuje výběrová plánová dokumentace a letmé srovnání s jinými částmi pražského historického jádra

Materiálie

Jan Jakub OUTRATA: Rekonstrukce nádraží ve Vršovicích. Příspěvek k dějinám a obnově železniční architektury v Praze

Zdeněk DRAGOUN: Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze

Stavebně historická analýza dnešního podzemního podlaží objektu Týnské školy na pražském Staroměstském náměstí prokázala místnosti raně gotického stáří vybudované ve 2 stavebních fázích. Jejich charakteristika, umístění vzhledem k veřejnému prostranství a situace vstupů rozšířily poznání raně gotické profánní architektury v centrálním prostoru Starého Města pražského

Bibliografická služba

Staletá Praha I–XXIV (1965–2003)

rejstřík autorský

rejstřík místní a tematický

Aktuality

konference Praha archeologická – město UNESCO

vzpomínka na ak. mal Věru Frömlovou

in memoriam Marie Šírové