Péče o archeologické nemovité a movité dědictví v krajině České republiky ohrožené těžbou lesa

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2023

Jazyk:

česky

Počet stran:

112

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 5,00 MB

Stáhnout

Předpokladem smysluplného managementu archeologickým kulturním dědictvím v krajině je co nejširší zpřístupnění informací, potřebných pro kompetentní rozhodování vlastníků, orgánů veřejné správy i odborných organizací o rozsahu a charakteru zásahů, které mohou narušit či zničit archeologické nemovité i movité nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi. Nenaplněnost tohoto předpokladu se naprosto jasně ukázala v kontextu řešení tzv. kůrovcové kalamity v lesích na území ČR. Jednou z dílčích položek řešení tohoto dluhu je tento památkový postup.

Památkový postup si obecně klade za cíl definovat cesty, které vlastník lesa, archeolog, památkář ochránce přírody nebo každý občan, může využít k tomu, aby informace o archeologické lokalitě (její případné ochraně či kvalitě a hodnotě) v náležité struktuře dospěla tam, kam v různých situacích dospět má. Jen tak může vzniknout prostor pro společnou diskusi a v úvahu může přijít možnost, že s touto informací bude dále nakládáno ve prospěch smysluplného hospodaření s památkovým fondem archeologické povahy.

Památkový postup je strukturován do dvou základních částí. První částí je vlastní památkový postup, obsahující kapitoly: 4. Památkový postup a 5. Doporučené mechanismy a postupy k ochraně (záchraně) archeologických památek a lokalit. Ty směřují ke zlepšení současného stavu v oblasti péče o památkový fond archeologické povahy a hospodaření s ním. Druhou část tvoří kapitoly, věnované vývoji a současnému stavu legislativy, z nichž památkový postup vychází a interpretuje je ve prospěch udržitelné péče o archeologické lokality v lesích. Následuje popis jednotlivých archeologických lokalit tak, jak je umožnila realizace projektu, doplněný o fotografie takovým způsobem, aby s nimi i člověk bez archeologického vzdělání či praxe mohl pracovat v terénu. Do této části patří také případové studie, vycházející z praxe při realizaci projektu, závěr a další užitečné informace. Předložený výstup má dvě přílohy, z nichž pro památkový postup je stěžejní příloha 2 nazvaná Plán péče o archeologické památky. Potřeba existence podobného materiálu a jeho návrh je jedním z konkrétních výsledků projektu NAKI II. Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení (další výsledky projektu srov. https://krajinasudet.cz/).