Forum Urbes Medii Aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy

Detailed information

Category:

Archeologie

Year:

2008

Place:

Brno

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

340

ISBN:

978-80-903588-3-6

590 Kč

Out of stock

590 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Sborník příspěvků z konference FUMA konané 8. – 11. 5. 2006 v Hainburgu a. d. Donau.

Obsah:
 • Slovo úvodem / Zur Einführung (Vladislav Razím)
 • Program konference / Conference Programme
 • Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst / Befestigung von landesfürstlichen und bischöflichen mittelalterlichen Städten in Mähren (Zdeněk Měřínský, Miroslav Plaček)
 • Neskorostredoveké opevnenie mesta Sabinov / Die spätmittelalterliche Stadtbefestigung von Sabinov (Martin Bóna, Michal Šimkovic, Peter Glos, Miloslava Bodnárová, Peter Barta)
 • Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizácia / Das ursprüngliche Bauvorhaben für die mittelalterliche Befestigung von Trnava und seine allmähliche Verwirklichung (Ivan Staník)
 • Stredoveké opevnenie Žiliny / Mittelalterliche Befestigung von Žilina (Peter Kováčik, Jozef Moravčík, Mikuláš Schön)
 • The City and the Castle: An Example of Cohabitation in the Case of Buda / Buda: příklad soužití města a hradu (Károly Magyar)
 • Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie / Befestigung der Stadt Jihlava (Iglau, Mähren) aus der Sicht der Archäologie (Zdeněk Měřínský)
 • Vrcholně středověké opevnění města Brna / Hochmittelalterliche Befestigung der Stadt Brünn (Václav Kolařík)
 • Místo stavby: pražské podhradí. Stavebník: neznámý (Příspěvek k vývoji fortifikace v pravobřežní sídlištní aglomeraci) /Baustelle: Prager Suburbium. Bauherr: unbekannt (Beitrag zur Entwicklung der Befestigung der Siedlungsagglomeration auf dem rechten Ufer) (Petr Starec)
 • Opevnění města Opavy (současný stav výzkumu) / Befestigung der Stadt Troppau (Opava) – gegenwärtiger Forschungsstand (František Kolář, Petra Kaniová, Romana Rosová, Michal Zezula)
 • K některým otázkám opevnění Starého Města pražského / Zu einigen Fragen der Befestigung der Prager Altstadt (Zdeněk Dragoun)
 • Východní partie opevnění Starého Města pražského a její vliv na proměny sídelní struktury / Ostpartien der Befestigung der Prager Altstadt und ihr Einfluss auf Veränderungen in der Siedlungsstruktur (Petr Juřina, Karel Kašák, Jiří Valkony, Martin Vyšohlíd)
 • Opevnění královského města Čáslavi z pohledu archeologie / Befestigung der königlichen Stadt Čáslav aus der Sicht der Archäologie (Martin Tomášek)
 • Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány / Graben der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Pilsen. Archäologische und enviromentale Erforschung im Raum vom erloschenen Prager Tor (Radek Široký, Petr Kočár, Jaroslav Hlaváč, Klára Kaštovská, František Kostrouch, Josef Kyncl, Jiří Militký, Petr Pokorný, Kateřina Postránecká, Pavlína Schneiderwinklová)
 • K obléhání českých a moravských měst ve středověku / Zur Belagerung von böhmischen und mährischen Städten im Mittelalter (Jana Krejsová)
 • Seznam autorů / List of Authors